Granufol Mikro

Producent: Micromix Polska Sp. z o.o. ul. Generała Sikorskiego 38; 82-300 Września

 Granufol Mikro - zobacz ulotkę GranuFolMIKRO-5kg(210-150)

Nawóz mieszany- „mieszanka” powstała ze zmieszania następujących typów nawozów WE:  D.5, E.1.5a, E.1.3a, E.1.4a, E1.7.a, E.1.1.a, E.1.6a. Nawóz WE zawierający drugorzędne składniki pokarmowe z dodatkiem mieszaniny mikroskładników pokarmowych, stosowany dolistnie.

Produkt przeznaczony do stosowania nalistnego sformułowany przy użyciu unikalnej technologii ACIDplex umożliwiającej łatwe rozpuszczanie i podnoszącej kompatybilność z innymi preparatami oraz efektywność wchłaniania. Użycie Granufol Mikro  poprawia jakość wody przeznaczonej do zabiegu. Stosowanie Granufol Mikro w roślinach podnosi tolerancję na czynniki stresowe.

Składniki pokarmowe:

Mangan (Mn)       8,00%(m/m)

Magnez (Mg0)     4,00% (m/m)

Miedź     (Cu)        6,40% (m/m)

Żelazo    (Fe)         0,25 %(m/m)

Cynk       (Zn)         0,30%(m/m)

Bor         (B)           4,00%(m/m)

Molibden (Mo)    0,50%(m/m)

Siarka     (S)           10,26% (m/m)

(SO3)      25,65% (m/m)

 

 Instrukcja stosowania:

Granufol Mikro jest unikalnym produktem przeznaczonym do zabiegów dolistnych w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Granufol Mikro zalecany szczególnie we wszystkich uprawach w celu uzupełniania mikroelementów, które są bardzo słabo mobilne w roślinie.                                     

Granufol Mikro to gwarancja szybkiego i skutecznego pobierania składników pokarmowych przez rośliny. Granufol Mikro gwarantuje optymalne warunki wzrostu od początku sezonu wegetacyjnego, przygotowuje rośliny do ewentualnych stresów.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Zalecana objętość wody: 100- 300 l/ha. Ciecz roboczą przygotować z zachowaniem następującej kolejności: zbiornik opryskiwacza napełnić połową objętości wody, następnie uruchomić mieszadło i dodać ustaloną objętość nawozu i ewentualnie innego preparatu, a następnie uzupełnić wodą do żądanej objętości. Przygotowany roztwór zużyć bezpośrednio po sporządzeniu.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa Dawka nawozu (kg/ha) Termin stosowania
Zboża 0,5-1 Jesienią –  od fazy 3 liści                                                                                 Wiosną :                                                                                                                       1. po ruszeniu wegetacji                                                                                           2. Od fazy strzelania w źdźbło
Rzepak 0,5 – 1 Jesienią w fazie 4-8 liści                                                                                                   Wiosną:                                                                                                                        1. ruszenie wegetacji                                                                  2. Przed kwitnieniem
Kukurydza 0,5 - 1 Od fazy 4 liści – najlepiej 2 zabiegi
Buraki 0,5 – 1 Od 4-6 liści właściwych 3-4 zabiegi
Ziemniaki 0,5 – 1 3 tygodnie po wschodach – 3-4 zabiegi
Rośliny strączkowe 0,5-1 Stosować od początku do  pełni kwitnienia.
Sady 1-1,5 Po opadnięciu pierwszych  płatków kwiatowych, Zalecana  druga i trzecia dawka  po upływie 10 dni w celu utrwalenia efektu działania  Przed spodziewanymi przymrozkami należy wykonać zabieg w dawce 2,5 l/ha powtarzając go po przeminięciu warunków stresowych
Truskawka malina 0,5- 1 Stosować od ruszenia wegetacji do końca kwitnienia
Warzywa 0,5 - 1 Od 4- 6  liści właściwych rośliny uprawnej

 

Możliwości mieszania

Granufol Mikro może być stosowany łącznie z większością dostępnych preparatów przeznaczonych do zabiegów przy pomocy opryskiwacza polowego. Przed sporządzeniem mieszaniny zbiornikowej w zbiorniku opryskiwacza zaleca się wykonanie próbnego mieszania w małej objętości wody. Nie mieszać z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu i samymi regulatorami.

Uwaga:  Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji środka stosowanego łącznie z nawozem.

Technika opryskiwania

Nawóz może być stosowany z wykorzystaniem opryskiwaczy wszystkich typów.                  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste z włączonym mieszadłem.    Zabieg należy przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie, w dni pochmurne lub wcześnie rano albo wieczorem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 

Uwaga                            

 

H315 – Działa drażniąco na skórę

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry

H319 – Działa drażniąco na oczy

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

P102      Chronić przed dziećmi

P280      Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy

P272      Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć

P273      Unikać uwolnienia do środowiska

P501      Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

W trakcie pracy z nawozem nie należy jeść, pić i palić tytoniu, należy stosować środki ochrony osobistej. W przypadku dostania się do oczu przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Po pracy umyć ręce i części ciała wystawione na działanie środka a odzież wyprać. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się środka do kanalizacji. Rozlaną ciecz można wiązać obojętnymi materiałami chłonącymi, np. piaskiem.

PRZESTRZEGAĆ ZASAD TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nawóz przechowywać wyłącznie w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym, dobrze przewietrzonym miejscu. Przechowywać w temperaturze 50C do 300C . Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Chronić przed mrozem.

 

Okres przydatności do stosowania: 3 lata