Projekty Unijne

zap

Września, dnia 08.05.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/DOT/2017 Z DNIA 24.04.2017 R.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z przyznanym dofinansowaniem dla projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach w konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, informuje, iż  04.05.2017 r. o godz. 16:00 dobiegł końca termin na składanie ofert w odpowiedzi na zapytanie nr 01/DOT/2017 z dnia 24.04.2017 r. w przedmiocie wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, stanowiła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100,00 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

 Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu

_________________________________________________

Zapytanie ofertowe: nr 01/DOT/2017 z 24 kwietnia 2017 r.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z przyznaniem naszej firmie dofinansowania na realizację projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski

Prezes Zarządu

_________________________________________________

Zapytanie ofertowe: nr 01/DOT/2016 z 24 listopada 2016 r.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym ubieganiem się przez naszą firmę o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu


zap

Września, 05.12.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/DOT/2016 Z DNIA 24.11.2016 R.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach w konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, informuje, iż  02.12.2016 r. o godz. 12:00 dobiegł końca termin na składanie ofert w odpowiedzi na zapytanie nr 01/DOT/2016 z dnia 24.11.2016 r. w przedmiocie wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100,00 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu