Projekty Unijne

"Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

TYTUŁ PROJEKTU
"Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

WSPÓŁFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”; działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”; poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP”.
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest skorzystanie przez Wnioskodawcę (firmę BIOSTYMA Sp. z o.o.) z usługi badawczo-rozwojowej jednostki naukowej w celu opracowania i wdrożenia do własnych procesów produkcyjnych innowacji produktowej wpisującej się w obszary KIS. Dzięki projektowi na rynku zaoferowany zostanie innowacyjny produkt - dolistny nawóz azotowy, przeznaczony do prowadzenia upraw zbóż, o niespotykanie niskiej dawce azotowej, selektywny (nie powodujący uszkodzenia roślin), zapewniających plony o wymaganej ilości i jakości.
Korzyści dla Wnioskodawcy (firmy BIOSTYMA Sp. z o.o.): poszerzenie oferty produktowej, zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego, zaspokojenie potrzeb odbiorców, rozwiązanie problemów branży, pozyskanie nowych segmentów rynku polskiego i czeskiego, rozwój ekonomiczny firmy z dbałością o środowisko naturalne oraz poszanowaniem zasad zrównoważonego wzrostu, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

PLANOWANE EFEKTY
Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla firmy BIOSTYMA Sp. z o.o. znacząco ulepszonego produktu - dolistnego nawozu azotowego nowej generacji pozwalającego na redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.
Innowacja produktowa będzie polegała na:

  •  dolistnej formulacji nawozu (obecnie stosuje się doglebowe nawożenie azotowe)
  •  redukcji dawki azotu na 1 ha upraw zbóż (o 20-25%) gwarantującej jednocześnie uzyskanie wysokiej jakości ziarna
  •  zastosowaniu płynnego lateksu w celu zapewnienia selektywności nawozu
  •  możliwości stosowania go jako jedynej formy nawożenia azotowego (dolistnie) do prowadzenia plantacji zbożowych (od kwietnia do zbiorów).

Produkt stanowi odpowiedź na występujące w branży problemy związane z koniecznością stosowania ograniczeń w nawożeniu azotowym w związku z rosnącym zanieczyszczaniem gleby, wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza związkami azotowymi pochodzenia rolniczego. Innowacyjny produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem alternatywnych sposobów nawożenia azotowego. Dzięki niemu możliwe będzie radykalne ograniczenie nawożenia doglebowego preparatami azotowymi w uprawach zbożowych.
W ramach usługi przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne oraz polowe (w 5 lokalizacjach w Polsce), na podstawie których ustalona zostanie optymalna receptura planowanego nawozu. Ponadto w proces tworzenia udoskonalonego produktu włączeni zostaną końcowi użytkownicy.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 383 268,00 PLN.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 311 600,00 PLN.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 249 280,00 PLN.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/DOT/2017 Z DNIA 24.04.2017 R.

Września, dnia 08.05.2017 r.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z przyznanym dofinansowaniem dla projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach w konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, informuje, iż 04.05.2017 r. o godz. 16:00 dobiegł końca termin na składanie ofert w odpowiedzi na zapytanie nr 01/DOT/2017 z dnia 24.04.2017 r. w przedmiocie wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, stanowiła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100,00 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe: nr 01/DOT/2017 z 24 kwietnia 2017 r.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z przyznaniem naszej firmie dofinansowania na realizację projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski

Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe: nr 01/DOT/2016 z 24 listopada 2016 r.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym ubieganiem się przez naszą firmę o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby.

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/DOT/2016 Z DNIA 24.11.2016 R.

Września, 05.12.2016 r.

Konkurs: nr 1 w 2016 r.; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Tytuł projektu: "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby"

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby" w ramach w konkursu dla poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo BIOSTYMA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, informuje, iż 02.12.2016 r. o godz. 12:00 dobiegł końca termin na składanie ofert w odpowiedzi na zapytanie nr 01/DOT/2016 z dnia 24.11.2016 r. w przedmiocie wykonania usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania dolistnego nawozu nowej generacji pozwalającego na znaczącą redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (100,00 pkt.) zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu

Tłumacz